Рефераты, курсовые. Учебные работы для всех учащихся.

Органiзацiя та планування виробництва потококонвеєрноi лiнii десяткового суматора з корекцiєю результата

Органiзацiя та планування виробництва потококонвеєрноi лiнii десяткового суматора з корекцiєю результата

Встановити мікросхему - 0.50 хв.

Групова пайка - 1.00 хв.

Допайка та ремонт - 1.00 хв.

Покриття лаком - 0 . 5 хв. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ РОЗДІЛ ПРОЕКТУ 2.1. Характеристики та економічна ефективність потоко-конвеєрного виробництва Прогресивним методом організації виробництва є поточний метод.

Потоком прийнято називати таку організацію виробничого процесу, коли дії виконуються безперервно та ритмічно.

Поточне виробництво реалізує передові наукові методи та принципи побудови виробництва: спеціалізацію, паралельне виконання робіт, пропорціональність, неперервність, прямоточність, ритмічність виконуємого виробництва. За рахунок поточного виробництва підвищується виробничість праці, що досягається за рахунок зниження трудоємності окремих операцій технологічного процесу, завдяки використання сучасних технологій високовиробничого обладнання; зниження витрат часу за рахунок механізації та автоматизації транспортних операцій та інших допоміжних робіт; більш якісного виконання працівниками свойх функцій, так як при багатократному повторі операцій вони набувають стійких виробничих навичок. Для організації поточного виробництва необхідно відробити технологічний процес, поділивши його на рівні або кратні по тривалості виконання операцій, встановивши найбільш ціленаправлену послідовність іх виконання. Самою важливою частиною поточного виробництва є поточна смуга, вздовж якої розташовуються робочі місця.

Поточні смуги можуть бути відокремлені кордонами участку, іноді розповсюджуються на ряд участків.

Транспортні засоби є невід ’ ємною частиною поточного виробництва. Вони можуть бути різні, но частіше використовуються саме конвеєри. Вони мають постійну швидкість, регламентують ритм робочої смуги, іншими словами, несуть організаційну роль, що дозволяє економити час. 2.2. Розрахунок параметрів конвеєру 2.2.1. Знаходження такту потока Такт - проміжок часу між виходом двух суміжних виробів з останньої операції поточної смуги. Такт розраховується за формулою ( 2.1. ).

F зм. t = ___________ N зм. зап. ( 2.1. )
де: N зм. зап. - змінна программа запуску виробів ( шт. ), котра розраховується за формулою ( 2.2. ). F зм. - Середня тривалість робочого тиждня, котра розраховується за формулою ( 2.4. )
100 N зм. зап. = N зм. вип. * _____________ 100 – а ( 2.2. )
де: а - відсоток браку і дорівнює а = 0; N зм. вип. - змінна программа випуску виробів ( шт. ), котра розраховується за формулою ( 2.3. ).
N річ. вип. N см. вип. = _________________ F річ. * К зм. ( 2.3. )
де: F річ. - номінальний фонд часу і дорівнює F річ. = 257 днів.
F зм. = Т зм. - t пер. ( 2.4. )
231300 N см. вип. = _________________ = 450 ( шт. ) 257 * 2
F зм. = 480 – 30 = 450 ( хв. )
450 t = _________ = 1 450
2.2.2. Знаходимо темп конвеєру Темп конвеєру характеризує працедіяльність потокової смуги і дорівнює кількості виробів , виготовляємих за одиницю часу і розраховується за формулою ( 2.5. ).
60 - t пот. ТМ = _______________ T ( 2.5. )
де: t пот. - Час регламенгтованих перерв, випадаючих на одну годину праці, котра розраховується за формулою ( 2.6. ).
t пер. t пот. = ___________ t зм. ( 2.6. )
30 t пот. = ___________ = 3.75 8
60 - 3.75 ТМ = _____________ = 56.25 1
2.2.3. Розрахунок кількості робочих місць та їх загрузки Кількість робочих місць на конвеєрі розраховується за формулою ( 2.7. ).
t опер. РМ техн. = _________ T ( 2.7. )
де: t опер. - норма часу на виконання операцій ( хв. ). Коефіцієнт загрузки робочого місця розраховується за формулою ( 2.8. ).
РМ розр. К з = ______________ РМ прийн. ( 2.8. )
де: РМ розр. - розрахункова кількість робочих місць; РМ прийн. - прийнята кількість робочих місць. Для забеспечення рівності або кратності такту потоку операцій виконуємо їх синхронизацію і данні зводимо у таблицю 2.1. Таблиця 2.1.
№ оп. Склад операції. Трудо- Кіль-кість, Загаль-на тру- Такт, хв. Кількість рабочих місць Коеф-фіці-
Міст-кість, хв. шт. доміст-кість, хв. по розра-хунку. прий-нята. єнт заг-рузки.
1. Взяти і відкласти плату.

Встановити: 2 ИМС DD1, DD2.

0.07 0.5 1 2 1.07 1 1.07 1 1.07
2. Встановити: 2 ИМС DD3, DD4. 0.5 2 1 1 1 1 1
3. Встановити: 2 ИМС DD5, DD6. 0.5 2 1 1 1 1 1
4. Встановити: 2 ИМС DD7, DD8. 0.5 2 1 1 1 1 1
5. Встановити: 2 ИМС DD9, DD10. 0.5 2 1 1 1 1 1
6. Встановити: 2 ИМС DD11, DD12. 0.5 2 1 1 1 1 1
7. Встановити: 2 ИМС DD13, DD14. 0.5 2 1 1 1 1 1
8. Встановити: 2 ИМС DD15, DD16. 0.5 2 1 1 1 1 1
9. Встановити: 2 ИМС DD17, DD18. 0.5 2 1 1 1 1 1
10. Встановити: 2 ИМС DD19, DD20. 0.5 2 1 1 1 1 1
11. Встановити: 2 ИМС DD21, DD22. 0.5 2 1 1 1 1 1
1 2 . Встановити: 2 ИМС DD2 3 , DD2 4 . 0.5 2 1 1 1 1 1
Продовження таблиці 2.1
№ оп. Склад операції. Трудо- Кіль-кість, Загальна тру Такт, хв. Кількість рабочих місць Коеф-фіці-
міст-кість, хв. шт. доміст-кість, хв. по розра-хунку. прий-нята. єнт заг-рузки.
13. Встановити: 2 ИМС DD25, DD26. 0.5 2 1 1 1 1 1
14. Встановити: 2 ИМС DD27, DD28. 0.5 2 1 1 1 1 1
15. Встановити: 2 ИМС DD29, DD30. 0.5 2 1 1 1 1 1
16. Встановити: 2 ИМС DD 31 , DD32. 0.5 2 1 1 1 1 1
17. Встановити: 1 ИМС DD33. 0.5 2 1 1 1 1 1
1 3 . Встановити: 9 конденсаторів С1 – С9. 0.12 9 1.08 1 1.08 1 1.08
14 . Встановити: 2 конденсаторів С10 – С11 0.12 2 1.08 1 1.08 1 1.08
15 . Групова пайка. 1 1 1 1 1 1 1
16 . Допайка та ремонт. 1 1 1 1 1 1 1
17 . Покриття лаком. 1 1 1 1 1 1 1
- Всього - - 20.98 - - 21 -
Загальна кількість робочих місць на конвеєрі розраховується за формулою ( 2.9. ).
РМ заг. = РМ рез. + РМ контр. + РМ техн. ( 2.9. )
де: РМ контр. , РМ рез. - контрольні та резервні місця. приймаються в розмірі 8 - 10% від РМ техн.
РМ заг. = 2 + 2 + 21 = 25
2.2.4. Розрахунок довжини конвеєру Довжина конвеєру розраховується за формулою ( 2.10. ).
L роб. = l * РМ заг. ( 2.10. )
де: l - проміжок міждвома робочими місцями.
0.8 * 25 = 20 ( м )
Загальну давжину конвеєра розраховуємо за формулою ( 2.11. ).
L заг. = L н.с. + L п.с. + L роб.
де: L н.с. - натяжна система ( 1.5м ); L п.с. - приводна система ( 1.5м ).
L заг. = 1.5 + 1.5 + 20 = 23 ( м )
2.2.5. Розрахунок швидкості конвеєру Швидкість конвеєру розраховується за формулою (2.12. ).
L V = ________ T ( 2.12. )
0.8 V = ________ = 0.8 ( м/хв. ) 1
2.2.6. Розрахунок площини конвеєру Площа конвеєру розраховується виходячи з його загальної довжини та ширини.

Ширина складається з ширини смуги ( 0.3, 0.6, 0.9, 1.2 м ), ширини робочих місць та ширини проходу ( 1.5м ) і розраховується за формулою ( 2.13. ).

S = L заг. * ( h см. + h роб. + h прох. ) ( 2.13. )
S = 23 * ( 0.6 + 0.8 + 1.5 ) =66.7 ( м 2 )
2.2.7. Розрахунок тривалості техноолгічного циклу Розрахунок тривалості технологічного циклу розраховується за формулою ( 2.14. ).
ТЦ = t * РМ заг. ( 2.14. )
ТЦ = 1 * 25 = 25 ( хв. )
2.2.8. Розрахунок велечин виробничих заділів Технологічний заділ розраховується за формулою ( 2.15. )
Z техн. = РМ заг. ( 2.15. )
Z техн. = 25 ( шт. )
Страховий заділ складає п ять відсотків від змінной программи запуску виробів.
Z страх. = 0.05 * 450 = 22.5 = 23 ( шт. )
Незавершене виробництво розраховується за формулою ( 2.16. ).
НВ = Z техн. + Z страх. ( 2.16. )
НВ = 25 + 23 = 48 ( шт. )
2.3. Розрахунок чисельності промислововиробничого персоналу 2.3.1. Баланс робочого часу Баланс робочого часу одного працівника на 1998 рік зводимо у таблицю 2.2. Таблиця 2.2.
№ пок. Показники. Дні. Години.
1. Календарний час 365
2. Вихідні та святкові дні 108
3. Номінальний фонд часу: 257
робочих по вісім годин 249 1992
предсвяткових днів 8 64
Всього 257 2056
4. Планові невиходи на роботу:
чергові та додаткові відпустки 19
учбові відпустки 2.
відпустки у зв язку з вагітністюта пологами 2.5
по хворобі 6.2
виконяння обов язків 0.3
Всього 30 240
5. Фонд часу, можливого для використання 227 1816
6. Скорочення робочого дня:
Пільгові дні для підлітків та кормлячих матерів 0.5
для робочих з шкідливими умовами праці 0.5
Всього 1
7. Дійсний фонд часу одного працівника 215 1710
8. Середня тривалість робочого дня 226 1808
2.3.2.Розрахунок чисельності основних працівників Чисельнісь основних працівників розраховується по числу робочих місць з врахуванням змінності роботи за формулою ( 2.17. ).
Р осн.яв. = РМ техн. * К зм. ( 2.17. )
Р осн.яв. = 21 * 2 = 42
Кількість списочних працівників розраховується за формулою ( 2.18. ).
Р осн. спіс. = Р осн. Яв. * К сп.с. ( 2.18. )
де: К сп.с. - Коєфіціент переклада явочной кількості у списочне і розраховується за формулою ( 2.19. ).
F ном. К сп.с. = ___________ F яв. ( 2.19. )
де: F ном. - номінальний фонд часу; F яв. - явочний фонд часу.
257 К сп.с. = ____________ = 1.1 226
Р осн. спіс. = 42 * 1.1 = 46
2.3.3. Розрахунок кількості допоміжних працівників Кількість допоміжних працівників розраховується по нормам обслуговування від кількості основних працівників з врахуванням конкретних виробничих умов та необхідності скорочення кількості працівників в умовах ринку.

Приймаємо:

Контролери - 2
Розпріділювач - 2
Комплектовщик - 1
Всього - 5
2.3.4. Розрахунок кількості службовців та спеціалістів Кількість службовців та спеціалістів розраховується у відсотковому відношені від кількості основних та допоміжних працівників.

Оценка ресторана услуги в Орле
оценка стоимости гостиницы в Брянске
экспертиза ущерба квартиры в Смоленске